Využijte slevu 40% na látkové roletky s kódem "VYPRODEJ40".

{{ cart.quantity }}

Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti ROLL SHOP s.r.o.


Reklamující je spotřebitelem


Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména §1829 – §1837, § 1914 – §1925, §2079 – §2112, §2158 – §2174).

 

Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

Upozorňujeme, že v případě, kdy je kupujícímu (spotřebiteli) zboží doručováno, je kupující (spotřebitel) povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není obal zboží poškozen. Pokud dojde při přepravě k poškození obalu zboží či dokonce k poškození zboží je nutné, aby toto bylo kupujícím (spotřebitelem) vyznačeno na dodacím listu (protokolu o převzetí) dopravce již v okamžiku převzetí a kupující (spotřebitel) tak přebral zboží s výhradou.

 

Zjevné vady je kupující (spotřebitel) povinen vytknout již při přebírání zásilky dopravcem. Ostatní zjevné vady, které nelze zjisti jinak, než vybalením zboží je kupující (spotřebitel) povinen vytknout bez zbytečného odkladu po dodání a rozbalení zboží.

 

Reklamaci uplatňuje kupující (spotřebitel) u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího (spotřebitele) reklamované zboží. Kupující (spotřebitel) je však povinen bezodkladně po zjištění vady zboží (tedy i před okamžikem uplatnění reklamace) zaslat prodávajícímu fotografickou dokumentaci či video dokumentaci tak, aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší.

 

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 1921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), vyřízení reklamace je možné osobně či dálkově přes reklamační formulář (vyplněním verze pro spotřebitele), jehož vzor je součástí tohoto reklamačního řádu (viz níže) a jeho odesláním elektronickou poštou (e-mailem) na adresu eshop@rollshop.cz

 

Pokud kupující (spotřebitel) e-mailovou adresu nemá, může vyplněný reklamační formulář vytisknout a zaslat jej na adresu našeho sídla: Kelč č. p. 550, 756 43 Kelč

 

Pro ověření vlastnictví věci a platnosti záruční lhůty je nutno doložit doklad prokazující zakoupení věci v našem e-shopu (číslo faktury a doklad o zaplacení).

 

V případě, že kupující (spotřebitel) odesílá zboží k reklamaci prostřednictvím poskytovatele poštovních či dopravních služeb, musí zásilka obsahovat reklamované zboží (včetně příslušenství), kopii dokladu o zaplacení zboží, číslo faktury, popis vad/y, která/é je/jsou předmětem reklamace, požadovaný způsob vyřešení reklamace a kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonní číslo, adresu, na kterou chce věc v případě uznání reklamace doručit.

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím spotřebitelem (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu - vyplnění reklamačního formuláře.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.

 

Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží;
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
d) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
e) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující (spotřebitel), má v závislosti na povaze vady při uplatnění odpovědnosti za vady níže uvedená práva.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo na:
a) odstranění vady;
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) odstoupit od smlouvy.

 

Je-li vada odstranitelná, může se kupující (spotřebitel) domáhat:
a) opravy nebo doplnění toho, co chybí;
b) přiměřené slevy z ceny.

 

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující (spotřebitel):
a) odstoupit od smlouvy;
b) domáhat se přiměřené slevy z ceny.

 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující (spotřebitel) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující (spotřebitel) i právo od smlouvy odstoupit.

 

Kupující (spotřebitel) sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující (spotřebitel) změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující (spotřebitel) opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu (spotřebiteli), že vady neodstraní, může kupující (spotřebitel) požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující (spotřebitel) své právo včas, má práva jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 (pěti) pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy do sféry prodávajícího dojde dopis či e-mail kupujícího (spotřebitele) požadující reklamaci zboží a zboží, jež je předmětem reklamace (případně požadované doklady potřebné pro vyřízení reklamace). Pokud tedy dojde k doručení žádosti o reklamaci zboží dříve než k doručení reklamovaného zboží, považuje se za den uplatněné reklamace den, ve kterém bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

 

Pokud dojde k doručení reklamovaného zboží dříve než k doručení žádosti o reklamaci zboží, považuje se za den uplatnění reklamace den, kdy bude prodávajícímu písemně či e-mailem doručena žádost o reklamaci zboží s požadovaným způsobem vyřízení žádosti.

 

Do lhůty 30 (třiceti) dnů se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady předány.

 

Prodávající vydá kupujícímu (spotřebiteli) písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Vznikne-li mezi spotřebitelem a prodávajícím spor, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto oprávnění může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Řízení zahajuje vždy spotřebitel, který se obrátí na Českou obchodní inspekci. Prodávající toto oprávnění dle zákona nemá.

 

Reklamující je podnikatelem


Odlišný režim reklamace se uplatní v případě, že kupujícím je podnikatel. Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštních předpisů. Za podnikatele je považována zejména právnická osoba, OSVČ či fyzická osoba, která nákup provedla na IČ.

 

V takovém případě se na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní zákonná ustanovení o spotřebitelích a reklamace probíhá v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

Pro uplatnění reklamace doporučujeme vyplnit reklamační formulář (vyplněním verze pro podnikatele) jež je přílohou tohoto reklamačního řádu (viz níže) a zaslat jej elektronickou poštou (e-mailem) na adresu eshop@rollshop.cz případně můžete vyplněný reklamační formulář vytisknout a zaslat jej na adresu našeho sídla: Kelč č.p. 550, 756 43 Kelč

 

Reklamaci lze vyřídit také osobně na adrese naší provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je však povinen bezodkladně po zjištění vady zboží (tedy i před okamžikem uplatnění reklamace) zaslat prodávajícímu fotografickou dokumentaci či video dokumentaci tak, aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší.

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu - vyplnění reklamačního formuláře.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.

 

Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží;
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
d) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
e) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

V případě reklamace je nutné předložit číslo faktury a doklad o zaplacení zboží a zboží, které je předmětem reklamace.

 

V Kelči dne 1.3. 2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamační řád společnosti ROLL SHOP s.r.o. nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3. 2021 a řídí se jim prodej zboží na e-shopu uskutečněném po 24.3.2021REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Spotřebiteljméno:adresa pro doručování:emailová adresa*:telefon*:*stačí uvést pouze emailovou adresu či telefon dle Vaší osobní preference.Číslo faktury:Datum zakoupení zboží:Datum převzetí zboží*:*pokud se jedná o zboží nakoupené přes náš e-shop může se datum zakoupení a datum převzetí zboží lišit.

Datum zjištění vady:Specifikace zboží, popis vady reklamovaného zboží a požadovaný způsob řešení reklamace:

Číslo účtu:V případě zaslání poštou podpis

..………………………………….REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

PodnikatelNázev:Sídlo:IČO:emailová adresa*:telefonní číslo zástupce vyřizujícího reklamaci*:*stačí uvést pouze emailovou adresu či telefon, případně obojí.

Číslo faktury:Datum zakoupení zboží:Datum převzetí zboží**pokud se jedná o zboží nakoupené přes náš e-shop může se datum zakoupení a datum převzetí zboží lišit.

Datum zjištění vady:Specifikace zboží, popis vady reklamovaného zboží a požadovaný způsob řešení reklamace:Číslo účtu:

V případě zaslání poštou podpis

..………………………………….