Využijte slevu 40% na látkové roletky s kódem "VYPRODEJ40".

{{ cart.quantity }}

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zákazníky internetového obchodu ROLL SHOP s.r.o.

Adresa: Pražská 531/61, Bosonohy, 642 00 Brno
Provozovna: Pražská 531/61, Bosonohy, 642 00 Brno

 1. Úvod

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti ROLL  SHOP s.r.o., se sídlem Pražská 531/61, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ: 09532897, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vložka č. 29970(dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rollshop.cz. Adresa pro doručování elektronické pošty je eshop@rollshop.cz, telefon prodávajícího je +420 605 978 872

 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy.

 

 1. 3. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek a zákonů, jež jsou určeny k ochraně spotřebitele. Zejména se neaplikují ustanovení §1810 a násl. zákona č. 89/2012 Občanský zákoník.

 

Speciální ustanovení těchto obchodních podmínek, které platí jen pro podnikatele, jsou v textu těchto obchodní podmínek výslovně uvedena, přičemž formulace může znít například.: „Pro podnikatele platí že…“, „V případě, že je kupující podnikatelem…“ a podobně.

 

Ustanovení těchto obchodních podmínek, které slouží k ochraně spotřebitele a neuplatní se, když je kupující osobou podnikatel jsou v textu těchto obchodních podmínek výslovně uvedena, přičemž formulace může znít například: „Pro podnikatele ustanovení o….. neplatí“ a podobně.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Využívání uživatelského účtu

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

 

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3. PRODÁVAJÍCÍ UPOZORŇUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE BARVY ZOBRAZENÉ NA JEHO MONITORU NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI – NA BARVU MŮŽE MÍT VLIV NAPŘ.  JAS MONITORU A DALŠÍ NASTAVENÍ MONITORU. JE PROTO DŮLEŽITÉ SE ŘÍDIT POUZE OZNAČENÍM VZORNÍKU BAREV RAL, COŽ JE CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÝ STANDARD PRO STUPNICI BAREVNÝCH ODSTÍNŮ. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ OHLEDNĚ BAREVNOSTI DOPORUČEJEME NAVŠTÍVIT PRODEJNU PRODÁVAJÍCÍHO.

Tato skutečnost tedy nemůže být důvodem pro reklamaci.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

 1. a) o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. b) o kupní ceně
 3. c) o parametrech zboží (barva, ovládání atd.)
 4. d) o způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 5. e) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 6. d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 7. f) o dalších náležitostech, které jsou v objednávkovém formuláři uvedeny jako povinné (např. údaje kupujícího)

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku kupujícího prodávající akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu prodávajícího.

 

3.6. Kupní cena bude uhrazena buďto převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou nebo jiným způsobem, které nabízí webové rozhraní e-shopu. Až do okamžiku zaplacení plné kupní ceny není prodávající povinen na základě kupní smlouvy čehokoliv činit. Nebude-li kupní cena v plné výši zaplacena ani do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

 

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.10. Provozovatel (prodávající) si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 2. d) bezhotovostně platební kartou

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, přičemž variabilním symbolem bude číslo objednávky uvedené na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od vystavení a zaslání zálohové (proforma) faktury kupujícímu.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

 

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 21. dnů od zaplacení kupní ceny (tedy od okamžiku připsání této kupní ceny na účet prodávajícího). O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě poškození zboží přepravcem se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje o dobu nutnou k odeslání nového nepoškozeného zboží. Dále může prodávající lhůtu dodání přiměřeně prodloužit z důvodů, které nebyl schopen ovlivnit (např. prodlení s dodáním komponentů od zahraničního dodavatele, extrémní a nečekaná vytíženost výroby, apod.).

 

5.3. Prodávající je povinen zajistit dodání zboží „za první dveře“, není tedy povinen vynášet zboží do patra či jej umisťovat jinde než za vchodové dveře objektu.

Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Nepřevezme-li kupující zboží při prvním předání, je oprávněn je prodávající uskladnit na náklady kupujícího. Zboží je povinen kupujícímu dodat teprve při zaplacení dodatečných nákladů na uskladnění a nové dodání. Přesáhne-li doba uskladnění zboží jeden měsíc, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, zboží si ponechat či jej zlikvidovat, a to dle svého uvážení. Kupujícímu v rámci vypořádání nároků po odstoupení smlouvy náleží buďto vrácení kupní ceny (ponížené o skladné a náklady prodávajícího) (v případě, že se zboží podaří zpeněžit prodejem třetí osobě) nebo nenáleží ničeho (v případě likvidace zboží pro jeho specifické parametry a tím pádem obtížnou prodejnost).

 

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci a zboží nepřevzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího, a to bezodkladně.

 

5.6. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5.7. Podpisem faktury, dodacího či přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží

splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.

 

5.8. V případě doručení zboží na dodací adresu kupujícího je kupující povinen nejpozději do 14 dnů od dodání/převzetí zboží nahlásit písemně nebo emailově prodávajícímu případné mechanické nebo jiné poškození zboží.

 

 1. Možnost vrácení zboží do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, pokud je kupující spotřebitelem

 


6.1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) při nákupu na dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží.

 

Pro podnikatele se ustanovení o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží neuplatní. Kupující, který není spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nemá.

 

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jelikož je veškeré zboží v tomto e-shopu prodáváno na míru, není toto zboží pro prodávajícího jakkoliv využitelné a je v podstatě neprodejné. Proto není možno od kupní smlouvy ohledně těchto věcí odstoupit (§ 1837 písm. d) občanského zákoníku), a to však s výjimkou následujících věcí (zboží), resp. jejich částí, které jsou pro prodávajícího využitelné: univerzální komponenty zboží, tj. šroubky, PVC krytky apod.

6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@rollshop.cz

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6. Pro vrácení ceny kupujícímu (spotřebiteli) je nutné dodržení následujících podmínek:

 

 1. a) Vrácené zboží (univerzální komponenty zboží, tj. šroubky, PVC krytky apod.) musí být nepoškozené a kompletní, tedy ve stavu nového produktu bez jakýchkoliv závad či poškození.

 

 1. b) Zboží nelze zaslat na dobírku, kterou by platil prodávající. Doprava a doručení zboží probíhá na náklady kupujícího (spotřebitele).

 

 1. C) Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.

 

 1. Reklamace

 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

 1. 2. Práva z vadného plnění a postup pro uplatnění reklamace jsou popsány v našem reklamačním řádu, který je dostupný na našich stránkách.

 

 1. Doručování

 

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

 

8.2. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo na adresu pro doručování.

 

8.3. Zpráva je doručena:

 1. a) V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 2. b) V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, o v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
 3. c) dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

9.1. Kupující dává ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlas prodávajícímu k tomu, aby jako správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem jejich využití při poskytování služeb prodávajícího a při nabízení zboží či služeb či zprostředkování této nabídky. Souhlas se vztahuje na veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny. Souhlas se poskytuje na dobu 10 let od jeho udělení.

 1. 2. Kupující uděluje souhlas, aby prodávající poskytl tyto osobní údaje třetím osobám, a to za stejných podmínek, ve stejném rozsahu a za stejným účelem.

9.3. Kupující si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od prodávajícího vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se kupující obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Možnost spotřebitele kontaktovat Českou obchodní inspekci

 

10.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@rollshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.2. Vznikne-li mezi spotřebitelem a prodávajícím spor, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto oprávnění může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Řízení zahajuje vždy spotřebitel, který se obrátí na Českou obchodní inspekci. Prodávající toto oprávnění dle zákona nemá.

 

 1. Rozhodčí doložka

 

11.1. V případě, že je kupující podnikatelem, si smluvní strany pro veškeré spory plynoucí z uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího sjednávají rozhodčí doložku.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.

 

 1. Smluvní pokuty

 

 1. 1. V případě, že je kupující podnikatelem a nezaplatí vystavenou zálohovou fakturu za objednané zboží včas dle článku 4. 4. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn uplatňovat vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny objednaného zboží a to za každý i započatý den prodlení se zaplacením ceny zboží.

 

 1. Speciální ustanovení obchodních podmínek k výrobkům stínící techniky vztahující se na dětskou pojistku a její instalaci:

13.1. K výrobkům stínicí techniky není standartně přikládána plastová dětská pojistka. Tuto pojistku je nutné nainstalovat do místností, kde se běžně pohybují děti mladší 4 let. 

 1. 2. Zákazník má na webovém rozhraní našich stránek možnost zakoupit výrobky stínící techniky s dětskou pojistkou či bez ní. Dětská pojistka není součástí ceny našich výrobků. V případě, že se zákazník rozhodne zakoupit spolu s výrobkem dětskou pojistku, bude mu tato položka účtována samostatně.
 2. 3 Povinnost instalovat na výrobky stínící techniky ve vnitřních prostorech dětské pojistky se zavádí na základě evropských norem EN 16 433, EN 16 434 a EN 13 120, jež se vztahují na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kam mají přístup děti ve věku od 0 do 48 měsíců. Jedná se např. o rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa, kam mají malé děti přístup.

13.4. Norma se zároveň nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá, jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. Pokud Kupující zakoupí výrobek stínící techniky bez dětské pojistky, obdrží zboží s upozorněním, že výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepředpokládá přístup dítěte.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

14.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

V Brně dne 1.3. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto obchodní podmínky společnosti ROLL SHOP s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3. 2021 a řídí se jimi prodej zboží na e-shopu uskutečněném po 24.3.2021

 

 

 

 

Oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy

 

 Adresát:       ROLL SHOP s.r.o.., se sídlem Pražská 531/61, Bosonohy, 642 00 Brno

                        e-mail: eshop@rollshop.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že   tímto   odstupuji/odstupujeme (*)   od   smlouvy   o   nákupu   tohoto zboží (*) /o   poskytnutí   těchto   služeb(*):

 

 

 

 Datum   objednání (*) /datum obdržení (*):

 

 

 

Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

Adresa   spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

Podpis   spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud   je    tento   formulář   zasílán   v   listinné   podobě):

(*)